Архитектура / Ентериери / Дизајн на мебел / Камини и оџаци

Проектирање на станбени / деловни објекти
Проектирање и изведба на ентериери

-изработка на проекти за ентериери за станбен / деловен простор
-изработка на идеен проект за ентериер / концепт дизајн
-изработка на детален проект за изведба (спецификација на материјали, распоред по фази и детална пресметка за вкупните трошоци)
-дизајнирање на мебел и изработка на детален проект за изведба
-изработка на проект за осветлување
-3D визуелизација